Regulamin

X Biegi Uliczne Pamięci Jana Pawła II w Skorzewie – 26 maja 2018 r.

 

I Cele imprezy:

– Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu i aktywności ograniczającej ryzyko występowania chorób układu krążenia oraz  stworzenie możliwości sprawdzenia się w rywalizacji sportowej

– uczczenie Św. Jana Pawła II

– Promocja Gminy Kościerzyna i regionu

 

II Organizatorzy i współorganizatorzy:                                                      

– Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” Skorzewo
Dyrektor Biegów – Leszek Zblewski, tel. 604-787-570

– Urząd Gminy Kościerzyna

– Zakład Sportu Kultury i Turystyki Gminy Kościerzyna

– Powiat Kościerski

– Zespół Szkół w Skorzewie

– Centrum Sportu i Rekreacji w Skorzewie

– Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe

– Sołectwo Skorzewo

– OSP Skorzewo

 

III Termin i miejsce

26 maja 2018 r. Centrum Sportu i Rekreacji w Skorzewie k/Kościerzyny. Początek zawodów godz. 16:00. Start do biegu głównego o 17:15.

 

IV Zgłoszenia

Zgłoszenia do biegu głównego przez stronę: www.elektronicznezapisy.pl do 20 maja do godz. 23.59 lub w dniu zawodów w biurze od godz. 14:00. Do biegów młodzieżowych tylko w biurze zawodów, które mieścić się będzie w Hali Sportowej przy ul. Peplińskiego w Skorzewie k. Kościerzyny. W biegach młodzieżowych nie ma opłat startowych. Opłata startowa w biegu głównym:  20 zł – wpłata do 15 kwietnia 2018 r; 25 zł do 20.05.2018 r. po tym terminie opłata wynosi 35 zł. Wpłaty realizowane przez system DotPay w momencie zapisów systemem elektronicznym. W dniu imprezy wpłaty w biurze zawodów, jeżeli nie zostanie wyczerpany limit zawodników, który wynosi 200 osób. Opłaty nie podlegają zwrotowi. Dla mieszkańców Skorzewa i zawodników UKS Olimpijczyk Skorzewo opłata wynosi 10 zł – wpłata do 15.04.2018, 15 zł – wpłata do 20.05.2018. Osoby z kategorii 70+ są zwolnione z opłat startowych pod warunkiem zgłoszenia do 20 maja. Po tym terminie opłata wynosi 20 zł.

Zgłoszenie uważa się kompletne i prawidłowe jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:

  • prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy
  • uiszczenie opłaty startowej w ciągu 3 dni od rejestracji. Brak opłaty skutkuje automatycznym usunięciem zgłoszenia z listy startowej – zgłoszenie zostaje anulowane!

Po zamknięciu zgłoszeń online, zgłoszenie do biegów będzie możliwe wyłącznie osobiście w biurze zawodów pod warunkiem dostępności miejsc.

 

V Warunki uczestnictwa

Biegi mają charakter masowy. Uczestnicy biegu głównego zobowiązani są okazać aktualne badania lekarskie lub wypełnić oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność. W biegach młodzieżowych, także w kategorii młodzieżowej biegu głównego, za powyższe odpowiadają rodzice, opiekun lub trener.

W biegu głównym mogą startować tylko zawodnicy/zawodniczki z rocznika 2004 i starsi.

Osoby, które w dniu biegu nie osiągnęły jeszcze pełnoletniości, zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze i podpisanie karty zgłoszenia.

 

VI Kategorie i dystanse

Biegi dziecięce i młodzieżowe:

1 – Bieg dziewczynek klasa „0” i młodsze (2011 i młodsze) – 150 m

2 – Bieg chłopców klasa „0” i młodsi (2011 i młodsi) – 150 m

3 – Bieg dziewcząt klas I-II (2010-2009) – 500 m
4 – Bieg chłopców klas I-II (2010-2009) – 500 m
5 – Bieg dziewcząt klas III-IV (2008-2007) – 500 m
6 – Bieg chłopców klas III-IV (2008-2007) – 500 m
7 – Bieg dziewcząt klas V-VI (2006- 2005) – 1000 m
8 – Bieg chłopców klas V-VI (2006- 2005) – 1000 m
9 – Bieg Główny kobiet i mężczyzn – 5 km z podziałem na kategorie wiekowe:

Kobiety: do 15 lat, 16-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+.

Mężczyźni: do 15 lat,16-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80+

O przynależności do kategorii decyduje rok urodzenia.

10 – Kategoria na najszybszą rodzinę – Drużyna rodzinna musi składać się z minimum 3 osób zgłoszonych przez kapitana drużyny np.: dwójki rodziców z dzieckiem, dwójki rodzeństwa i jednego z rodziców. Klasyfikacja rodzinna będzie prowadzona wg osobnego regulaminu. Zgłoszenia tylko w dniu zawodów.

 

VII Nagrody i świadczenia dla zawodników

W biegach młodzieżowych nagrody za miejsca I-VI.

W biegu głównym w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn za miejsca I- III puchary i nagrody rzeczowe.

W kategoriach wiekowych nagrody za miejsca I-III.

 

Okolicznościowa koszulka i odlewany medal dla każdego zawodnika/zawodniczki, który/a dokonał zgłoszenia w terminie do 20 maja 2017 r. i ukończy bieg główny na dystansie 5km.

Każdy uczestnik biegów młodzieżowych otrzyma na mecie medal, napój i słodki upominek.

W biegu głównym organizator zapewnia wodę na mecie i posiłek regeneracyjny.

Wśród wszystkich uczestników, którzy ukończą biegi zostaną rozlosowane atrakcyjne nagrody niespodzianki ufundowane przez sponsorów. W biegu głównym rozlosowanych będzie 5 wartościowych nagród. Nagrodę w losowaniu należy odebrać osobiście.

W każdej kategorii biegów młodzieżowych nagroda rzeczowa dla najlepszej zawodniczki i zawodnika ze Skorzewa. W kategorii rodzinnej dla 3 najszybszych rodzin puchary i nagrody rzeczowe. Nagroda specjalna dla najlepszej zawodniczki i zawodnika ze Skorzewa w kategorii OPEN biegu głównego oraz dla najlepszej rodziny ze Skorzewa.

 

VIII Postanowienia końcowe

– Biegi odbędą się bez względu na pogodę.

– Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania zawodów.

Uczestnicy biegu startują na swoją odpowiedzialność, nie będą ubezpieczani od NW.

– Uczestnik biegu głównego musi posiadać nr startowy przypięty do koszulki z przodu na klatce piersiowej.

– Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.

– W przypadku stwierdzenia przez organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika, (przebiegnięcie po innej  niż wyznaczona trasa), uczestnik zostanie zdyskwalifikowany

– Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Dyrektor Biegów.

– Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.

– Wszyscy uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz ich imienia i nazwiska w relacjach z imprezy zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatora oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez organizatora imprez zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204),

 

IX Kontakt

www: www.uks-skorzewo.pl      e-mail:  uks-skorzewo@o2.pl      tel. 604-787-570